Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.ulm.com.pl

 

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego z użyciem strony  www.ulm.com.pl  oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem w/w sklepu umów.

 

Sklep prowadzony jest przez PHU Urządzenia dla Gastronomii Ulm-Neu-Ulm 65-218 Zielona Góra ul.Lotników 6 , NIP 929-009-66-15, REGON 970019942 prowadzącego działalność gospodarczą  pod numerem  09568 Urząd Miejski w Zielonej Górze

 

§1 Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

1.Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzoną  za pośrednictwem strony www.ulm.com.pl,

2.Sprzedawca – oznacza PHU Urządzenia dla Gastronomii Ulm-Neu-Ulm .

3.Klient – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego,

4.Regulamin – niniejszy regulamin,

5.Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową,

6.Towar, asortyment – przedmioty oferowane w ramach sklepu,

 

 

§2 Zasady korzystania ze sklepu

 

1.Konsumenci dokonujący zakupu w ramach sklepu podlegają zapisom ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014). Przepisy ustawy nie maja zastosowania do umów w wyniku których konsument zobowiązany jest do zapłaty kwoty nie przekraczającej 50 zł.

2.Zamówienia składane w sklepie realizowane są tylko na terytorium : bez ograniczeń .

3. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu Klient musi posługiwać się urządzeniem o następujących właściwościach minimalnych bez ograniczeń .

4.Koszty połączenia internetowego ze sklepem są ustalane przez operatorów z usług których korzysta Klient.

5.Wszelkie zgłoszenia dokonywane Sprzedawcy powinny być kierowane pod następujące adresy:

E mail: info@ulm.com.pl

Telefon: +48/068/325 59 61 , kom: +48/506048514

Fax: +48 /068/325-77-92

6.Reklamacje składane są za pośrednictwem udostępnionego formularza lub na adres do: PHU Urządzenia dla Gastronomii Ulm-Neu-Ulm 65-218 Zielona Góra ul.Lotników 6

 

 

§3 Warunki  korzystania ze sklepu

 

1.Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane osobowe, o które zostanie poproszony. Odmowa podania niezbędnych danych uniemożliwia zawarcie umowy.

2.Przeglądanie asortymentu sklepu odbywa się za pomocą zakładek sklepu.

3.W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze nie obejmują kosztów jego dostawy chyba, że co innego wynika z opisu towaru.

4.Koszty dostawy towaru przedstawiane są Klientowi po skompletowaniu przez niego zamówienia i przejściu do jego zamawiania.

5.Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy:

a)Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,

b)Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,

c)Korzystając ze sklepu narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,

d)Wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,

e)Dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

6.Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę na papierze jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

 

 

§4 Składanie zamówień

 

1.Zamówienia składane są poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w sklepie.

2.Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie po wpływie na rachunek Sprzedawcy zapłaty.

3.Termin zapłaty wynosi 30 dni od chwili złożenia zamówienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej. Zapłata uważana jest za dokonaną w przypadku wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w w/w terminie. Brak zapłaty w w/w terminie zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia.

4.Zapłata za  towar odbywa się w jeden z następujących sposób:

- przesyłka pobraniowa,

- zapłata przelewem na rachunek Sprzedawcy,

5.W przypadku gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o  powyższym, a ten w terminie 2 dni decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizacje pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.

6.Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia. Termin te podawany jest przez ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta. Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

7.W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami  o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.

8.Zawarcie umowy dokonywane jest po uprzednim podaniu przez Klienta niezbędnych danych, akceptacji regulaminu i kliknięciu w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

 

§5 Dostawa

 

1.Dostawa odbywa się w jeden z zaproponowanych podczas składania zamówienia i wybranych przez Klienta sposobów.

2.Koszt dostawy podany jest przed ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta.

3.W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:

a)Podania błędnych danych adresowych,

b)Nieodebrania przesyłki przez Klienta,

c)Innej przyczyny leżącej po stronie Klienta

 

Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taka sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru.

 

4.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient ma możliwość spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient ma możliwość powiadomić o powyższym kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyna odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.

 

§6 Reklamacje i gwarancje

 

1.Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku gdyby sprzedany towar mógł różnic się od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powyższym.

2.Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wyłącznie jeśli wraz z wydanym towarem wydano dokument gwarancji. Warunki gwarancji są każdorazowo opisane w dokumencie gwarancji.

3.   Reklamacje składane są za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://www.ulm-neu-ulm.pl/sklep/i41,serwis.html

4.Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.

5.Reklamacje załatwiane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji klient informowany jest w wybrany przez niego sposób. Jeśli nie wybrano żadnego sposobu o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje poprzez wiadomość email.

 

 

§7 Prawo do odstąpienia od umowy

 

1.Zapisy niniejszego paragrafu  dotyczą tylko konsumentów. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i w ramach sklepu internetowego kształtują się następująco:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę na adres zawarty w §5 ust 5 i 6   o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie TUTAJ LINK DO FORMULARZA. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)."

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2.  Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej  nie przysługuje w przypadku następujących umów:

1)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)         o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)         zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)         o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)         o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

29. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

30. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postepowania polubownego, w tym sądu polubownego co wymaga również zgody Sprzedawcy. W szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. .

 

§8 Dane osobowe

 

1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną, chyba, że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji zakupu. Podanie przez Klienta danych ma charakter dobrowolny, jednakże Sprzedawca zastrzega, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizacje zamówienia. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.

3. Dane przetwarzane są przez Sprzedawcę.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia umów drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu, a w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych w innym celu - również w tym celu.

5. Klient dysponuje prawem dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności za danych teleadresowych wskazanych w §5.

6.Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder